Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden, privacy statement en cookie gebruik

Algemene voorwaarden Boonstra Bedden
1.1 Boonstra bedden gevestigd te Sondel KvK 66699185 wordt in deze overeenkomst aangeduid als verkoper en/of Boonstra Bedden. 1.2 De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper en/of klant/consument.1.3 Partijen zijn in deze algemene voorwaarden koper en verkoper samen. 1.4 Met overeenkomst en/of aankoop wordt bedoeld de verkoopovereenkomst tussen partijen.

2. Fabrieks- Garantie bepalingen Boonstra Bedden (Carry-In)
Carry-in betekend in dit geval dat als een product defecten vertoont deze op kosten van de koper opgestuurd dient te worden naar Boonstra Bedden.  Als blijkt dat het inderdaad onder de fabrieksgarantie valt zal Boonstra Bedden deze kosten met terugwerkende kracht voor haar rekening nemen evenals de kosten die gepaard gaan met het omruilen/versturen van het vervangende artikel, meer hierover onder paragraaf 2.4

De fabrieksgarantie termijn op alle producten bij Boonstra Bedden is standaard 12 maanden tenzij anders beschreven bij het product, in dat laatste geval dient dit tevens beschreven te staan op het aankoopbewijs.

2.1 Onder fabrieksgarantie wordt verstaan:
Artikelen die bij zorgvuldig en correct gebruik binnen de gestelde fabrieksgarantietermijn mankementen vertonen.

2.1.1 Onder zorgvuldig en correct gebruik wordt het volgende bedoeld:
– Gebruik van een matras op niet versleten en voldoende verende en ventilerende bodem(s).
– Het matras dient regelmatig gedraaid en gekeerd te worden.
– Gebruik van correct/kwalitatief goed beddengoed dus een molton in combinatie met een hoeslaken.
– Gebruik door personen met een lichaamsgewicht welke overeenkomstig is met de specificaties van het betreffende product
– De ruimte waarbinnen het product gebruikt wordt dient voldoende geventileerd te worden.
– De vloer waarop het bed komt te staan dient op-zichzelf voldoende waterpas te zijn
– Het gebruikte beddengoed wordt regelmatig uitgewassen en bij slijtage tijdig vervangen

2.2 Uitgesloten van fabrieksgarantie:
Matrassen die schimmelvorming vertonen, vlekken in de matrashoes of het schuim, contourvorming in de matrashoes, gebruik door personen zwaarder dan de maximale aangegeven gewichtsbelasting, het niet tijdig draaien en keren van het matras (dit is af te lezen aan de verkleuringen van het schuim), gebruik van het matras op een niet of onvoldoende verende en ventilerende bedbodem. (lattenbodems, boxsprings, spiraalbodems of vergelijkbare die teveel doorhangen, verzakt zijn, uit model of te weinig tegendruk meer geven maken dat het matras dezelfde doorgezakte vorm aan zal nemen). Duidelijke beschadigingen aan het product, te denken aan val en stoot-schade, winkelhaken en water/urine/bloed/zweet en andere vlekken. Een vloer die onvoldoende waterpas is waardoor het bed wat erop staat dit ook niet zal zijn.

2.3 Overdraagbaarheid fabrieksgarantie
De koopovereenkomst wordt uitsluitend aangegaan met die persoon die zich als koper identificeert. De fabrieksgarantie is dan ook niet over te dragen op iemand anders. De opgegeven naam en adresgegevens bij het plaatsen van de bestelling zijn hiervoor leidend.

2.4 Kostenverdeling en procedure Cary-In fabrieksgarantie
Indien koper het vermoeden heeft dat een bij Boonstra Bedden aangeschaft product mankementen vertoont welke valt onder de fabrieksgarantie wordt het volgende verwacht:

2.4.1 Procedure en kostenverdeling aandienen en beoordeling fabrieksgarantie

In beginstel wordt van de aankopende partij verwacht dat deze de klacht schriftelijk ondersteund met een duidelijke beschrijving van de klacht en relevante/eerlijke foto’s bij voorkeur via [email protected] aandient.

Naar aanleiding daarvan vindt een eerste beoordeling plaats. Let op dit is altijd een voorlopige analyse op basis van de ontvangen afbeeldingen en informatie. Hierbij gaat Boonstra Bedden in eerste aanloop uit van de eerlijkheid van de kopende partij.

Als na omruilen en later fysiek ontvangst blijkt dat het artikel toch op een ondeugdelijke manier gebruikt is (lees paragraaf 2.2) dan zullen de onkosten alsnog in rekening gebracht worden. Ditzelfde geldt ook als bij nader onderzoek blijkt dat het product geen enkel mankement blijkt vertoont. (dat laatste kan nog wel eens voorkomen bij gebruik op een vloer die helemaal scheef blijkt te zijn, het verzoek is dan ook daar goed naar te kijken) De kosten hiervoor bedragen 39ct per gereden kilometer en 50% van de aankoopwaarde van het /de betreffende omgeruilde product(en). Heeft Boonstra Bedden nog niets omgeruild dan is dat laatste niet van toepassing.

3 Herroepingsrecht

3.1 Bij aankopen in het magazijn van Boonstra Bedden is de wet koop op afstand niet van toepassing. Wettelijk gezien is de aankoop in een fysieke winkel (dus ook het magazijn van Boonstra Bedden) Koop is koop. Als een product ondeugdelijk is dan valt het onder de garantiebepalingen zoals te lezen in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

3.2 Boonstra Bedden stelt zich flexibel op en kan in overleg met de consument aanvullende afspraken maken over het uitproberen van een specifiek product. Deze afspraken zullen in dat geval schriftelijk overeengekomen worden. Onder schriftelijk kan dus ook een digitale communicatiemethode verstaan worden, zoals WhatsApp, Marktplaats chat, sms of aankoopfactuur met aantekening of e-mail.

3.3 Herroepingsrecht bij koop op afstand. Volgens de wet heeft de koper het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. Uitgezonderd hierbij zijn speciaal voor de klant samengestelde en/of op maat gemaakte producten. Deze uitzondering is van toepassing op al onze bedden boxsprings en (topdek)matrassen waarvan de levertijd langer is dan 3 werkdagen.

3.4 Indien na overleg overeengekomen wordt dat een product geretourneerd kan worden zijn de vervoer/verzendkosten hiervoor voor rekening van de koper. Na goed ontvangst ontvangt de koper dan een tegoedbon van maximaal dezelfde waarde dan het geretourneerde product.

Boonstra bedden adviseert de klant dan ook om een bezoek te brengen aan het magazijn zodat deze de producten kan zien en voelen. De klant kan hier op eigen verantwoordelijkheid vanaf zien.

De kleur van de samengestelde artikelen kunnen in werkelijkheid afwijken van de kleuren op het beeldscherm. Indien de klant een kleurenstaal wil zien dan wordt deze opgestuurd. Omdat er ook afwijkingen in de diverse kleurbaden kunnen zitten mag de afwijking van die kleurstalen ten opzichte van het geleverde product maximaal 5% zijn.

De exacte afmetingen van onze matrassen is altijd circa. Deze worden namelijk met de hand vervaardigd en gesneden. Deze afwijking is in de meeste gevallen niet meer dan -0.5 centimeter maar kan maximaal -2 centimeter bedragen.

 1. Betaling en eigendomsvoorbehoud
  Boonstra Bedden blijft eigenaar van de aankoop totdat het volledige aankoopbedrag inclusief eventuele rente en incassokosten is voldaan.
  4.1: Koper is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden.

4.2: Het is koper evenmin toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de koper overgegaan.

4.3. Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.

4.4. Verkoper is bevoegd om de reeds geleverde goederen bij koper weg te halen als deze niet betaald. Koper heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van de aanbetaling.

4.5 Bij het uitblijven van de betalingsverplichting wordt deze 14 dagen na het verstrijken van de uiterste betaaldatum overgedragen een derde partij. Deze voert  voor Boonstra Bedden de incassoprocedure. Eventuele bijkomende kosten bij een betaling na overdracht komen voor rekening van de kopende partij.

4.6. Indien een klant in bewindvoering verkeerd en/of om een andere reden niet zelf over de betaalrekening kan beschikken loopt de communicatie tussen Boonstra Bedden en de persoon en/of instantie die verantwoordelijk is voor de betalingen. Boonstra Bedden behoudt zich bij deze situaties het recht voor de overeenkomst ten alle tijden te zonder verdere opgaaf van reden te ontbinden

5. Leveringsvoorwaarden

5.1 Levering goederen: Indien de consument een nieuw bed, boxspring en/of matras  op maat (of/en in kleur naar keuze) besteld heeft is de levertijd 5 tot 8 kalenderweken. Boonstra Bedden stelt alles in het werk om dit voor elkaar te krijgen. Deze termijn gaat in op de eerst volgende maandag vanaf het aankoopmoment. Indien er sprake is van overmacht zal de consument daar uiterlijk voor het einde van de maximale termijn van op hoogte gesteld worden. Indien deze goederen in een onwaarschijnlijk geval niet binnen de gestelde termijn geleverd worden heeft Boonstra Bedden nog vijf kalenderweken extra tijd om het alsnog geregeld te krijgen. Indien dat niet lukt heeft de consument het recht om de aankoop ongedaan te maken en krijgt deze de (aan)betaling retour.

5.2 De levering van alle andere artikelen zal binnen 7 dagen plaatsvinden tenzij anders overeengekomen.

5.3 De wijze van aflevering: Boonstra Bedden zal de goederen op de begane grond bij het betreffende pand zo dicht mogelijk bij de voordeur bezorgen. De consument is zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar binnen en het opmeten en inschatten van de praktische mogelijkheden (denk hierbij onder andere aan het opmeten van deuropeningen, trapgangen, plafondhoogten, obstakels, en andere objecten die de doorgang van het product beïnvloeden, de klant dient zichzelf de vraag te stellen: Past het artikel daar wel doorheen enzovoort) Boonstra bedden kan daar niet voor verantwoordelijk gesteld worden mocht blijken dat dit bij aflevering niet past.

Het is aan de bezorger zelf om in te schatten of deze de klant kan helpen om het artikel samen binnen te bezorgen en monteren.

5.4 Indien de consument in een flat of appartementencomplex woont zal het artikel bij de hoofdingang buiten op de begane grond geplaatst worden. Indien er geen hoofdingang is zal het zo dicht mogelijk bij de eerst volgende ingang of daarbij behorende trap geplaatst worden.

5.5 Bij aflevering wordt de klant in de gelegenheid gesteld om het geleverde product te controleren op beschadigingen en/of ondeugdelijkheid, bij aflevering wordt daar een handtekening voor gevraagd. Als de klant eenmaal getekend heeft voor goed ontvangst dan kan deze later geen beroep meer doen op beschadigingen, dit geld ook voor interne beschadigingen als bijvoorbeeld breuken in de constructie die veroorzaakt kunnen zijn door onzorgvuldig handelen (vallen, stoten en dergelijke).

4.6 Boonstra Bedden zal met de klant communiceren op welke dag de levering het best uitkomt. Klant dient die bewuste dag tussen 09:00 en  21:00 aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen en/of iemand te regelen die dat in hun plaats  doet.

4.6.1 Indien onze transporteur op de bewuste dag van levering niemand aantreft zullen de kosten voor iedere extra poging aan de klant doorberekend worden. Deze bedragen € 42.35,- inclusief BTW per keer.

Privacy beleid Boonstra Bedden

Boonstra Bedden, gevestigd aan Beuckenswijkstraat 10, 8565GN Sondel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home

Beuckenswijkstraat 10, 8565GN Sondel

06-25537769

Sieds Boonstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Boonstra Bedden Hij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boonstra Bedden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatie gegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer (alleen als je per directe bankoverschrijving betaald)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

(Dit is alleen van toepassing als iemand jonger dan 16 jaar bij ons een bestelling plaatst!)

Boonstra Bedden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boonstra Bedden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Boonstra Bedden analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Boonstra Bedden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boonstra Bedden) tussen zit. Boonstra Bedden gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boonstra Bedden bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Verkoopfacturen met daarop naam en adresgegevens worden minimaal 10 jaar bewaard, dit geldt ook voor mailverkeer en andere vastgelegde afspraken. Reden hiervoor is het feit dat we ook na de fabrieksgarantietermijn inzage willen hebben in de ordergeschiedenis om op basis daarvan service te kunnen verlenen en/of op aanvraag van de klant inhoudelijk advies te kunnen geven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boonstra Bedden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boonstra Bedden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookiebeleid (EU)

Deze Cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op oktober 18, 2020 en is van toepassing op inwoners van de Europese Economische Ruimte.

 1. Introductie

Op onze site, https://boonstrabedden.nl (hierna: “de site”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeren wij je over het gebruik van cookies op onze site.

 1. Wat zijn cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze site wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

 1. Wat zijn scripts?

Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.

 1. Wat is een web beacon?

Een web beacon (of een pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een site dat gebruikt wordt om verkeer op een site in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van je opgeslagen.

 1. Cookies

5.1 Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de site goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor dat je onze site makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze site en is het onder andere mogelijk dat de artikelen in je winkelmand bewaard blijven tot dat je hebt afgerekend. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat je hier toestemming voor geeft.

5.2 Analytische cookies

Analytische cookies gebruiken wij om onze site ervaring te verbeteren. Wij krijgen door middel van analytische cookies inzicht in het gebruik van onze site. Wij vragen je toestemming om analytische cookies te plaatsen.

5.3 Advertentie cookies

Op deze site gebruiken wij advertentiecookies, zodat het online advertentieaanbod voor je kan worden gepersonaliseerd, en wij (en derde partijen) inzicht kunnen verkrijgen in campagne resultaten. Dit gebeurt op basis van een profiel dat wij opstellen op basis van je klik- en surfgedrag binnen en buiten https://boonstrabedden.nl. Middels de cookies wordt aan je als site bezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat je niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien krijgt.

5.4 Social media knoppen

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram en Pinterest om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram en Pinterest zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Instagram en Pinterest zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

 1. Geplaatste cookies

WooCommerce

We gebruiken WooCommerce voor webshop management. Lees meer

Naam Retentie Functie
Functioneel
wc_cart_hash_* sessie Opslaan van artikelen in een winkelwagen
wc_fragments_* permanent
wc_cart_created sessie Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
woocommerce_items_in_cart sessie Opslaan van artikelen in een winkelwagen
woocommerce_cart_hash 1 dag Opslaan van artikelen in een winkelwagen
wp_woocommerce_session_* sessie Volgen van acties door gebruikers op een webpagina

Delen

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. Lees meer

Naam Retentie Functie
Statistieken (anoniem)
_ga 2 jaren Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
_gid 1 dag Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven

Delen

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Automattic

We gebruiken Automattic voor website ontwikkeling. Lees meer

Naam Retentie Functie
Statistieken
tk_ai sessie Opslaan van een unieke gebruikers ID

Delen

Voor meer informatie, lees de Automattic Privacyverklaring.

Matomo

We gebruiken Matomo voor website statistieken. Lees meer

Naam Retentie Functie
Statistieken (anoniem)
_pk_ses* 30 minuten
_pk_id* 13 maanden Opslaan van een unieke gebruikers ID

Delen

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

JetPack

We gebruiken JetPack voor adverteren. Lees meer

Naam Retentie Functie
Statistieken
tk_tc sessie Store the user’s usage history

Delen

Voor meer informatie, lees de JetPack Privacyverklaring.

WordFence

We gebruiken WordFence voor website veiligheid. Lees meer

Naam Retentie Functie
Functioneel
wfwaf-authcookie-* 12 uren Determine if the user is logged in

Delen

Voor meer informatie, lees de WordFence Privacyverklaring.

Google Fonts

We gebruiken Google Fonts voor het vertonen van web-lettertypen. Lees meer

Naam Retentie Functie
Marketing/Tracking
Google Fonts API geen Vraagt het IP adres van de gebruiker op

Delen

Voor meer informatie, lees de Google Fonts Privacyverklaring.

Google Maps

We gebruiken Google Maps voor het vertonen van kaarten. Lees meer

Naam Retentie Functie
Marketing/Tracking
Google Maps API geen Vraagt het IP adres van de gebruiker op

Delen

Voor meer informatie, lees de Google Maps Privacyverklaring.

YouTube

We gebruiken YouTube voor het tonen van video’s. Lees meer

Naam Retentie Functie
Marketing/Tracking
GPS sessie Opslaan van locatiegegevens
Functioneel
VISITOR_INFO1_LIVE 6 maanden Estimate bandwidth
Statistieken
YSC sessie Opslaan van een unieke gebruikers ID
PREF 1 jaar Volgen van bezoeken over verschillende websites

Delen

Voor meer informatie, lees de YouTube Privacyverklaring.

PayPal

We gebruiken PayPal voor verwerken van betalingen. Lees meer

Naam Retentie Functie
Functioneel
ts_c 3 jaren Voorkomen van fraude
paypal permanent Voorkomen van fraude
__paypal_storage__ permanent Opslaan van account details

Delen

Voor meer informatie, lees de PayPal Privacyverklaring.

Dailymotion

Naam Retentie Functie
Doel wordt onderzocht
ts

Delen

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Facebook

We gebruiken Facebook voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Naam Retentie Functie
Marketing/Tracking
actppresence 1 jaar Regelen van frequentie van weergegeven advertenties
_fbc 2 jaren Store last visit
fbm* 1 jaar Opslaan van account details
xs 3 maanden Store a unique session ID
fr 3 maanden Adverteren of retargeting
_fbp 3 maanden Volgen van bezoeken over verschillende websites
datr 2 jaren Voorkomen van fraude
sb 2 jaren Opslaan van browserspecificaties
*_fbm_ 1 jaar Opslaan van account details
Functioneel
wd 1 week Bepalen van schermresolutie
act 90 dagen Ingelogd houden van gebruikers
c_user 90 dagen Opslaan van een unieke gebruikers ID
csm 90 dagen Voorkomen van fraude
presence sessie Store and track if the browser tab is active

Delen

Voor meer informatie, lees de Facebook Privacyverklaring.

Twitter

We gebruiken Twitter voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Naam Retentie Functie
Functioneel
local_storage_support_test permanent Load balancing functionaliteiten
Marketing/Tracking
metrics_token permanent Store if the user has seen embedded content

Delen

Voor meer informatie, lees de Twitter Privacyverklaring.

LinkedIn

We gebruiken LinkedIn voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Naam Retentie Functie
Marketing/Tracking
bcookie 2 jaren Opslaan van browserspecificaties
li-oatml 1 maand Adverteren of retargeting
li_sugr 3 maanden Opslaan van browserspecificaties
UserMatchHistory 30 dagen Adverteren of retargeting
lidc 1 dag Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
bscookie 2 jaren Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
X-LI-IDC sessie Regelen van functies over meerdere pagina’s
Functioneel
BizographicsOptOut 10 jaren Opslaan van privacyvoorkeuren
linkedin_oauth_ sessie Regelen van functies over meerdere pagina’s

Delen

Voor meer informatie, lees de LinkedIn Privacyverklaring.

Diversen

Naam Retentie Functie
Doel wordt onderzocht
ll_cookie_wall
complianz_policy_id 365 dagen
autoptimize_feed

Delen

Delen van gegevens wordt onderzocht

 1. Toestemming

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies. Zodra je klikt op ‘Voorkeuren bewaren’, geef je ons toestemming om de categorieën cookies en plug-ins te gebruiken die u heeft geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, houd er dan wel rekening mee dat onze website mogelijk niet meer optimaal werkt.

7.1 Beheer je cookie toestemming

Functioneel

Statistieken

Marketing

 1. Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie onder aan deze Cookieverklaring. Heb je een klacht over hoe we met uw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

 1. Cookies in- / uitschakelen en verwijderen

Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Een andere mogelijkheid is dat je je internetbrowser zodanig instelt dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Let op: onze site werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als je wel de cookies in je browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze sites.

 1. Contactinformatie

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot ons Cookiebeleid en deze verklaring kun je contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Boonstra Bedden
Beuckenswijkstraat 10
8565GN Sondel
Nederland
Website: https://boonstrabedden.nl
Email: [email protected]
Telefoonnummer: 06-25537769

Dit Cookiebeleid is gesynchroniseerd met cookiedatabase.org op oktober 17, 2020

Je kan de inhoud van deze pagina niet kopiëren

0
  0
  Je winkelmand
  Je winkelmand is leegTerug naar winkel
   Stel je vraag via WhatsApp
   Goedendag,

   Wat leuk dat je in onze webshop rondkijkt. Als je vragen hebt of geadviseerd wil worden dan helpen we je graag.

   Met vriendelijke groeten,

   Sieds Boonstra